Obezita nie je chybou krásy. Je to chronické ochorenie s vážnymi zdravotnými následkami!

Väčšina svetovej populácie žije v krajinách, kde obezita zabíja viacľudí než podvýživa. Dôsledkom nie je iba znížený komfort v každodennomživote, obezita so sebou prináša aj pridružené ochorenia a vedie kpredčasnému úmrtiu. Obezite sa však dá predchádzať. Kľúčom k prevenciije zmena jej vnímania z estetickej chyby na vážne a nebezpečnéochorenie.

Obezita patrí do rúk lekára alebo odborníka

Obezita je stále vážnejším a rozšírenejším problémom, ktorý postihujenielen dospelých, ale aj deti a adolescentov. „Od roku 1975 sa výskytobezity z celosvetového hľadiska strojnásobil. Približne 2 miliardyľudí na svete má nadváhu, 650 miliónov z nich je obéznych. V roku 2016bolo na svete 41 miliónov obéznych detí, ktoré mali menej ako 5rokov,“ hovorí Dr. Tatul Hakobyan, zástupca Svetovej zdravotníckejorganizácie na Slovensku.

„V roku 2014 bola priemerná dĺžka života slovenských žien 80,5 a mužov73,3 roka, čo je menej ako priemerná dĺžka života v 28-ich krajináchEurópskej Únie. Slovensko medzinárodne zaostáva v dosahovaní “zdravejdĺžky života” u oboch pohlaví. V roku 2014 sme dosiahli tretienajhoršie miesto pre mužov a najhoršie miesto pre ženy medzi 28krajinami EÚ, ale v porovnaní s rokom 2010 dosiahla Slovenskárepublika zlepšenie v rámci krajín V4. Pod tieto nepriaznivé výsledkysa podpisuje aj vysoký výskyt nadváhy a obezity v dospelej slovenskejpopulácii“, pripomína prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskejdiabetologickej spoločnosti, MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Obezita a rakovina

Zhubné nádory patria medzi najzávažnejšie a najobávanejšie civilizačnéochorenia. Tretine z nich je možné predchádzať aj vďaka udržiavaniuoptimálnej telesnej hmotnosti, zdravému stravovaniu a primeranejfyzickej aktivite. „Strava a výživa ovplyvňujú riziko vzniku zhubnýchnádorov najmä prostredníctvom nadváhy a obezity. V súčasnosti vnímameobezitu ako tzv. preventabilný rizikový faktor zhubných nádorov.Obezita je príčinou 20% zhubných nádorov,“ hovorí gastroenterológMUDr. Peter Minárik, PhD. z Onkologického ústavu Sv. Alžbety.

Obézny človek je 5-krát náchylnejší k rakovine konečníka, žalúdka,pažeráka, pečene, prsníka, maternice, ale aj iným nádorovýmochoreniam. Tuk navyše výrazne znižuje šancu včasného odhaleniaonkologického ochorenia a komplikuje aj liečbu ožarovaním. Návštevaodborníka a liečba obezity sú preto významnou pomôckou na prevenciuvzniku vážnych onkologických ochorení.

Pomoc psychológa

Z pohľadu psychológa patrí nadváha a obezita do kategórie porúchpríjmu potravy. Odráža emocionálne konflikty, často súvisí snedostatočným sebavedomím a bagatelizovaním svojho stavu. Obéznyčlovek sa často vyhýba okoliu a žije v nesúlade sám so sebou.Neodmysliteľnou súčasťou liečby obezity je aj pomoc psychológa.,,Obezita je dôsledkom hlbokej, niekedy nevedomej túžby po láske anežnostiach, často spojená s absenciou lásky k sebe a svojmu telu. Keďčloveku chýba v živote potešenie, nahrádza si ho jedlom. Nutkavápotreba prejedania sa má súvis s nedostatkom duševnej potravy,“ hovoríklinická psychologička Mgr. Tatiana Berezňaková.

Psychológ odhaľuje príčiny: prečo sa potrebujem prejedať, čo si jedlomnahrádzam, čo mi chýba, aby som mal zmysluplný život. Tým prehlbujeistotu v samotnom pacientovi a v jeho sociálnych interakciách.Súčasťou psychologickej liečby je aj zvládanie diskriminácie. Okolieobézneho pacienta často reaguje nevhodne, psychológ by mal pomôcťpacientovi zvládať prejavy tzv. „anti-fat rasizmu“, ktorý sa prejavujeodsudzovaním obézneho jedinca zvyškom spoločnosti, vnímanie obezityako vlastnosti, ktorá náleží človeku menejcennému, neúspešnému,neatraktívnemu.

Obezita na Slovensku

Podľa štúdie EHES – European Health Examiination Survey – Zisťovaniezdravia Európanov (2011) sa v pásme nadhmotnosti a obezity nachádzapribližne 2/3 slovenskej dospelej populácie. 7 z desiatich slovenskýchmužov vo veku 18 – 64 rokov a 6 z desiatich slovenských žien rovnakéhoveku má nadhmotnosť alebo obezitu. Jeden zo štyroch mužov a jedna zoštyroch žien má obezitu (BMI ≥ 30 kg/m2) a III. stupeň obezity (BMI ≥40 kg/m2 ) má viac ako 1 % slovenskej dospelej populácie.

Údaje o náraste počtu obéznych adolescentov a detí sú skutočnealarmujúce. Ide o veľmi zraniteľnú populáciu, ktorá si zvýšené rizikorozvoja chronických komplikácií obezity nesie so sebou do budúcnosti.Vďaka HBSC projektu (Health Behaviour in School-aged Children Survey)Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), ktorý prebehol v rokoch2009/2010 je nám čiastočne známa situácia medzi slovenskýmadolescentami. V tomto projekte malo nadhmotnosť a obezitu 29%chlapcov a 13% dievčat vo veku 11 rokov, 28 % chlapcov a 10 % dievčatvo veku 13 rokov a 18% a 8% 15-ročných chlapcov a dievčat . Podľa prácslovenských pediatrov 32,5 % obéznych detí má prítomný metabolickýsyndróm (súčasný výskyt viacerých kardiovaskulárnych rizikovýchfaktorov).

Podpora zdravého štartu do života, zdravšieho prostredia v školách,obmedzenie marketingu a reklamy deťom a mládeži, informovanosť rodín apodpora fyzickej aktivity patria medzi priority Národného akčnéhoplánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva je cieľom na najbližšie rokyznížiť mieru obezity Slovenskej populácie zo súčasných 16,9% na 15,8%.Cieľ vychádza z EU akčného plánu detskej obezity 2014 – 2020, ktorýmje prispieť k zastaveniu nárastu nadváhy a obezity u detí, mladýchľudí a dospelých prostredníctvom opatrení v oblastiach výživy apohybovej aktivity.

V Európskej únii dochádza približne k 2,8 miliónom úmrtí ročne vdôsledku príčin, ktoré súvisia s nadváhou a obezitou. Súčasný vývojsituácie a starnutie populácie naznačuje, že potrebaliečebno-preventívnej starostlivosti bude kontinuálne narastať.

„Spôsoby manažmentu obezity sa v rámci jednotlivých európskych krajínlíšia. V Slovenskej republike je veľkým problémom je chýbanieinfraštruktúry komplexnej starostlivosti o obéznych jedincov.Starostlivosť o obézneho pacienta nie je hradená, alebo je ibaminimálne hradená z verejného zdravotného poistenia, čo vedie klimitovanému prístupu pacientov k inovatívnym antiobezitikám a kbariatrickej/metabolickej chirurgii. Chýba nám infraštruktúrapodporujúca zdravý životný štýl a kriticky vnímame aj nedostatočnývplyv médií na propagáciu zdravého životného štýlu. Pre klinickú praxnám chýbajú diagnostické a terapeutické štandardy manažmentu obezity,ktoré je potrebné v dohľadnom čase pripraviť,“ upozorňuje MUDr.Ľubomíra Fábryová, PhD., prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskejdiabetologickej spoločnosti, a dodáva: „Možnosťou na zlepšeniesituácie na Slovensku je zrealizovanie konceptu viacúrovňovéhomultidisciplinárneho manažmentu obezity. Efektívny manažment obezityzávisí od nás, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorípotrebujeme jednoznačnú podporu zo strany vládnych a zdravotníckychorgánov.“

V súčasnosti bráni implementácii účinných programov viacero faktorov.Jedným z nich je aj potreba informovanosti slovenskej populácie. Bežnýčlovek niekedy ani netuší, akým spôsobom by sa mohol zapojiť do boja sobezitou, dokonca niektorí nepovažujú obezitu za zdravotný problém.

„Obezita je vážnym rizikovým faktorom mnohých civilizačných ochorení.Na diagnózu obezita sa v roku 2017 liečilo 9 140 poistencov VšZP, ztoho bolo 3 150 detí vo veku do 15 rokov. Na liečbu poisťovňavynaložila 711 661 eur. Téme sa VšZP venuje dlhodobo, ako jedinázdravotná poisťovňa na Slovensku uhrádza komplexnú liečbu morbídnejobezity zahŕňajúcu okrem operačného zákroku aj liečbu u psychológa aďalších špecialistov pred i po vykonaní zákroku. Zároveň všeobecnýmlekárom pre deti a dorast uhrádza manažment zdravotnej starostlivostio deti s obezitou od troch do siedmich rokov. Veľký dôraz kladie VšZPaj na prevenciu. Ročne napríklad v rámci celého Slovenska zorganizujeviac ako 170 preventívnych podujatí Deň pre Vaše zdravie, na ktorýchzrealizuje vyše 50 000 rôznych meraní a vyšetrení, medzi nimi je ikomplexná analýza ľudského tela vrátane merania hmotnosti, percentatelesného tuku, vody v tele, či BMI indexu. K najnovším benefitom voblasti prevencie patrí úhrada tretiny nákladov naliečebno-preventívny program Obezita, a to od 1. júla,“ vysvetľujepredseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan. .Poisťovňa už tretí rok aktívne participuje na organizácii Slovenskéhodňa obezity.

3. ročník Slovenského dňa obesity

Odpovede na pálčivé otázky už po tretíkrát prináša Slovenský deňobezity. Podujatie organizované Obezitologickou sekciou Slovenskejdiabetologickej spoločnosti nadväzuje na Európsky deň obezity a jehocieľom je informovať verejnosť o obezite a rizikách, ktoré sú spojenés nárastom hmotnosti, o možnostiach liečby obezity, ale aj o zdravejvýžive a aktivitách spojených s prevenciou rozvoja obezity. Ani tentorok nebudú chýbať členovia Aliancie výživových poradcov Slovenska (AVPSR), ktorí sa tohto podujatia aktívne zúčastnia.

Podujatie sa vďaka veľkému záujmu verejnosti koná v 5 slovenskýchmestách: Bratislave, Martine, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach vsobotu, 19. mája, od 10:00 – 14:00.Návštevníci budú mať možnosť: konzultovať s odborníkmi – obezitológmipriamo na mieste si zmerať hmotnosť, telesný tuk, obsah vody v tele,objem svalovej hmoty, glykémiu, cholesterol, krvný tlak, obvod pásavypočítať si svoj index telesnej hmotnosti (BMI)dostať odporúčania pre zdravý životný štýl a stravovaniedozvedieť sa o ďalších možnostiach prevencie obezitydozvedieť sa o možnostiach liečby a úkonoch na zlepšenie životného komfortuzistiť prípadný výskyt pridružených ochorení a byť nasmerovaný dosprávnej ambulanciezapojiť sa do športových aktivít zameraných na optimalizáciu telesnejhmotnosti a konzultácií s inštruktormi

Projekt sa koná pod záštitou Prezidenta SR, Ministerstva zdravotníctvaSR, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov všetkých piatichzúčastnených miest.

Srdečne Vás pozýva AVP SR a tešia sa na Vás osobne výživoví poradcovia- členovia AVP SR.