Členstvo

Aliancia výživových poradcov Slovenska (AVP SR) je nezávislá organizácia, ktorej hlavným cieľom je dohliadať na odborné, objektívne fungovanie výživových poradcov a nastavovanie a dodržiavanie správnych nutričných hodnôt v stravovaní.

AVP SR sa zároveň podieľa na zaškoľovaní, vzdelávaní nutričných a výživových poradcov a rozširuje ich doterajšie praktické skúsenosti a teoretické znalosti v oblasti zdravého stravovania a výživy, ako aj celkovo zdravého životného štýlu. Garantuje a dohliada na odbornosť výživového poradenstva a poradcov prostredníctvom špecializovaných kurzov a seminárov s patentovaným obsahom, ktoré organizuje spoločnosť Nutris® uskutočňovaných pod záštitou Aliancie výživových poradcov Slovenska.

 Semináre sú určené nielen pre budúcich výživových a nutričných poradcov, ale formou tematických kurzov rozvíjajú aj prax a znalosti nutričných poradcov, ktorí sa tejto činnosti venujú už dlhšie. Kurzy organizované so spoločnosťou Nutris® patria dlhodobo k najúspešnejším výživovým kurzom v Českej republike. Ide o akreditované kurzy garantované Ministerstvom vnútra ČR so získaním certifikácie pre vykonávanie pracovnej činnosti.

Súčasní členovia AVP SR sú kvalifikovaní a skúsení poradcovia, ktorí prešli certifikáciou pre vykonávanie činnosti nutričného poradcu už od roku 2008, kedy na slovenskom trhu narastal záujem o poskytovanie odborného poradenstva v oblasti zdravej výživy a to najmä v súvislosti s nadváhou a obezitou nielen z estetického, ale predovšetkým zdravotného hľadiska. Aj napriek tomu, že narastal záujem o odborných kondičných a fitness trénerov, ako je už známe, až 70 % sa na zdravom životnom štýle a pri redukcii hmotnosti podieľa práve strava a preto je zásah do výživy viac-menej nevyhnutný.

AVP SR sa preto rozhodla dohliadať nad vyškoľovaním a poskytovaním komplexného vzdelania a kvalifikácie pre nutričných a výživových poradcov Slovenska tak, aby vytvárali zdraviu prospešné poradenské a výživové centrá a v rámci nich odovzdávali svojim klientom kvalitné služby v oblasti zdravého stravovania a životného štýlu.

V rámci kurzov a kvalifikácie získanej v kurzoch garantovaných a pripravovaných pod záštitou AVP SR v spolupráci so spoločnosťou Nutris® sa snažíme o:

  • zlepšenie stravovacích návykov a životného štýlu širokej populácie dospelých a detí,
  • prevenciu a pomoc pri odbúravaní zdravotných problémov a civilizačných ochorení, ktoré vznikli v dôsledku nadváhy a obezity a to úpravou jedálníčka a vhodnými redukčnými a výživovými programami,
  • zlepšenie celkovej kondície a dôsledkov správnych stravovacích návykov,
  • orientáciu na nové druhy a úpravy potravín,
  • individuálnu prípravu a vytváranie jedálníčkov.

Kvalifikácia, ktorú nutriční a výživoví poradcovia získavajú formou kurzov organizovaných v spolupráci so spoločnosťou Nutris® však nespĺňa nároky, kladené na poskytovanie služieb v zdravotníctve (odbor diétna sestra, nutričný terapeut, lekárske obory a iné), aj keď o absolvovanie kurzov je čoraz väčší záujem práve zo stravy zdravotníkov (lekárov, zdravotných sestier a farmaceutov).

 

PODMIENKY ČLENSTVA

Pre získanie garancie odbornosti a štatútu „Kvalifikovaný výživový poradca“ od AVP SR, máte možnosť registrovať sa a stať sa členom Aliancie výživových poradcov Slovenska. Pre získanie tejto kvalifikácie je potrebné absolvovať úvodný kurz s názvom „Poradca pre výživu.“ Okrem toho však máte možnosť rozširovať ďalej svoje teoretické poznatky a vedomosti a to aj účasťou na ďalších kurzoch a seminároch. Ostatné kurzy a rozširovanie vedomosti je už len na vás a vašej snahe o ďalšie vzdelávanie v danej oblasti a segmente zdravej výživy a životného štýlu.

Zoznam najbližšie pripravovaných kurzov nájdete TU

Ročný poplatok za členstvo v AVP SR je stanovený v hodnote: 15 Eur/rok.