Stanovy

ČLÁNOK I.

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je: ALIANCIA VÝŽIVOVÝCH PORADCOV SR (AVP SR) (ďalej len „Občianske združenie“ alebo „Združenie”).
 2. Sídlo Združenia je: Kaštieľská 4, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.

ČLÁNOK II.

Právna povaha postavenie Združenia

 1. Občianske združenie je mimovládny neziskový subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť a pôsobnosť na území Slovenskej republiky, pričom je právnickou osobou, ktorá ma vlastnú právnu subjektivitu.
 2. Občianske združenie je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť vykonáva na základe tohto zákona, týchto stanov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ČLÁNOK III.

Ciele a úlohy Združenia

 1. Hlavným cieľom združenia je navrhovanie, prijímanie a realizovanie uznesení a smerníc pre správne a objektívne fungovanie nutričných hodnôt a výživových poradcov. Združenie sa bude podieľať na vzdelávaní v oblasti zdravia a výživy a v oblasti vzdelávania nutričných a výživových poradcov a to najmä za účelom šírenia znalostí a pozitívneho povedomia o správnych stravovacích návykoch, zdravom životnom štýle a to najmä s poukazom na narastajúce civilizačné choroby. Ďalším cieľom združenia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; podpora kultúry a športu, ochrana životného prostredia, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami. S poukazom na vyššie uvedené bude občianske združenie združovať ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a jeho cieľmi. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, zdravotných, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov. Združenie sa bude aktívne podieľať na realizácii kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích, zdravotno–relaxačných, voľno-časových a športových aktivít, podujatí, pobytov, terapií a kurzov.
 2. Činnosť združenia sa realizuje najmä:
  a) usporadúvaním prednášok, školení, seminárov, kurzov a vedeckých konferencií
  b) organizovaním záujmových, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
  c) poskytovaním informačných a odborných služieb pre verejnosť
  d) vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami
  e) aktivitami v oblasti ochrany a podpory zdravia
  f) spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi
  g) propagovaním svojej činnosti
  h) finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov
  i) materiálno – technickou podporou
  j) tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade a so záujmami združenia

ČLÁNOK IV.

Členstvo v Združení

 1. Členstvo v Združení je dobrovoľné.
 2. Členom Združenia sa môže stať:
  a) občan Slovenskej republiky, alebo
  b) občan iného členského štátu Európskej únie, alebo
  c) občan inej krajiny, ak má platné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, a
  d) súhlasí so stanovami združenia.
 3. O prijatí za člena rozhoduje členská schôdza. Na prijatie za člena nie je žiadny právny nárok.
 4. Členský príspevok je dobrovoľný.
 5. Členstvo zaniká:
  a) vystúpením člena,
  b) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho
  c) zánikom združenia,
  d) vylúčením člena na základe rozhodnutia členskej schôdze,
  e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o odsúdení za úmyselný trestný čin.

ČLÁNOK V.

Práva a povinnosti členov Združenia

Člen Združenia má právo:

 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s podnetmi a návrhmi.

Člen združenia má povinnosť:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • plniť uznesenia orgánov združenia,
 • prispievať k naplneniu cieľov združenia podľa čl. III.

ČLÁNOK VI.

Orgány Združenia

 1. Orgány Združenia sú:
 2. Členská schôdza
 3. Predsedníctvo
 4. Prezident
 5. Členská schôdza je najvyšší orgán združenia a skladá sa zo všetkých členov združenia. Členská schôdza sa schádza raz za rok. Členskú schôdzu zvoláva a vedie predsedníctvo.
 6. Členská schôdza:
  a) schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny
  b) volí a odvoláva prezidenta, viceprezidenta a generálneho sekretára
  c) rozhoduje o zrušení združenia alebo o jeho zlúčení s iným občianskym združením
  d) rozhoduje o prijímaní nových členov
  e) rozhoduje o vylučovaní členov zo združenia
 7. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak ju zvolalo predsedníctvo a je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Na platné prijatie uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
 8. Predsedníctvo je najvyšší výkonný orgán združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi.
 9. Predsedníctvo tvoria prezident, viceprezident a generálny sekretár. Prezident, viceprezident a generálny sekretár sú volení členskou schôdzou na štyri roky.
 10. Viceprezident a generálny sekretár zastupujú, každý samostatne, prezidenta v neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia v plnom rozsahu jeho práv a povinností.
 11. Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát do roka, prípadne podľa potreby. Schôdze predsedníctva zvoláva a vedie prezident.
 12. Predsedníctvo:
  a) riadi a organizuje činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze
  b) zvoláva členskú schôdzu
  c) schvaľuje program združenia na najbližšie obdobie,
  d) pripravuje návrh stanov a ich zmeny
  e) schvaľuje Vnútorný poriadok združenia a jeho zmeny
  f) poverí výkonom funkcie niektorého člena predsedníctva až do konania najbližšieho zasadnutia členskej schôdze, ak sa tento funkcionár vzdal funkcie,
  g) na prvej schôdzi poveruje člena predsedníctva plnením povinností a úloh na konkrétnom úseku
 13. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov; na platné prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov predsedníctva.
 14. Prezident kontroluje plnenie úloh jednotlivými funkcionármi združenia.
 15. Generálny sekretár zabezpečuje organizačné, technické a administratívne úlohy spojené s činnosťou združenia a vedie účtovnú evidenciu. Generálny sekretár zodpovedá za hospodárenie združenia.

ČLÁNOK VII.

Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia je prezident, ktorý koná a podpisuje v mene združenia samostatne.

ČLÁNOK VIII.

Hospodárenie Združenia

 1. Hospodárenie Združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.
 2. Hospodárenie sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného Predsedníctvom.
 3. Združenie hospodári s vlastným majetkom. Majetok združenia tvoria dary od fyzických osôb a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, príjmy z členského, príjmy a výnosy z činnosti alebo majetku združenia, ako aj ostatné príjmy (napr. účastnícke poplatky získané z podujatí organizovaných združením a pod.)

ČLÁNOK IX.

Prechodné ustanovenia

 1. Pôsobnosť orgánov združenia do ustanovujúcej členskej schôdze vykonáva prípravný výbor. Prípravný výbor zabezpečí zaregistrovanie združenia a jeho stanov na Ministerstve vnútra SR a zvolanie ustanovujúcej členskej schôdze.
 2. Štatutárnym orgánom združenia je do zvolenia prezidenta združenia splnomocnenec prípravného výboru.

ČLÁNOK X.

Záverečné ustanovenia

 1. O zániku združenia, zlúčení s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.