Predstavenstvo

PhDr. Iveta Nemcová, MBA

 

Je zakladateľkou a prezidentkou Aliancie výživových poradcov Slovenska (AVP SR), nezávislej organizácie, ktorej hlavným cieľom je dohliadať na odborné, objektívne fungovanie výživových poradcov a nastavovanie a dodržiavanie správnych nutričných hodnôt v stravovaní. Bola zakladateľkou centrálnej poradne pre redukciu hmotnosti a liečbu obezity a zároveň riaditeľkou celonárodnej siete výživových a nutričných poradcov VLCD diéty určenej pre plnohodnotnú náhradu celodennej stravy na Slovensku. Vytvorila licenčný systém na nezávislé prevádzkovanie nutričných a výživových poradenských centier pre redukciu telesnej hmotnosti a zároveň odborného poradenstva v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy.
Pod jej vedením sa odborne zaškolili a certifikovali desiatky výživových a nutričných poradcov po celom Slovensku, prostredníctvom ktorých úspešne zredukovalo svoju váhu a edukovalo sa v oblasti zdravej výživy cez viac ako 10.000 spokojných klientov.

Už viac ako 10 rokov sa aktívne venuje problematike liečby civilizačných ochorení, ktoré vznikajú v dôsledku nesprávnej životosprávy, nadváhy a obezity a je tak známa nielen u širšej laickej, ale aj odbornej verejnosti. Možno práve preto, že túto problematiku nevníma len ako modernú záležitosť dnešnej doby, ale ako reálnu výzvu vedúcu k aktívnym krokom pre zlepšenie zdravia u slovenskej populácie. Pracuje na zvýšení povedomia a presadzuje dôležitosť vnímania výživového poradenstva, ako samostatnej kategórie najmä pre ľudí, ktorí si sami nevedia poradiť s neúmerným a nekontrolovateľným nárastom svojej hmotnosti.

Problém s nadváhou vníma predovšetkým ako problém zdravotný a práve to bolo podnetom pre to, že vypracovala a je autorkou niekoľkých úspešných redukčných a výživových programov. Tieto nielenže pomáhajú ľuďom zredukovať či optimalizovať ich váhu, ale zároveň sú účinné pri stabilizácii a udržaní si novo-nadobudnutej hmotnosti bez nežiadúcich prejavov tzv. jo-jo efektu. Špeciálne programy sú zamerané na chudnutie, formovanie postavy, kontrolu telesnej hmotnosti a aktívny životný štýl a privádzajú ľudí k pozitívnej zmene v zdravých stravovacích a pohybových návykoch. Sú vhodné aj pre klientov so zdravotnými obmedzeniami s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu v stravovaní a pohybových aktivitách obéznych ľudí, znížiť ich telesnú hmotnosť, zvýšiť ich fyzickú kondíciu, zlepšiť a udržať si telesné a psychické zdravie s cieľom zabrániť vzniku civilizačných ochorení. Súčasťou týchto programov je zároveň edukácia v oblasti výživy a pohybu. Metodiku k redukčným a výživovým programom už roky odovzdáva ďalším odborníkom.

Ako špecializovaná odborníčka na psychológiu výživy a stravovania – organizuje, riadi a je zároveň aj odbornou garantkou certifikovaných kurzov výživových poradcov na Slovensku, ktoré sa pripravujú v spolupráci so spoločnosťou Nutris®  – prvou a najstaršou školou pre výživových poradcov v ČR, ktorú v r. 2004 založil Ing. Ivan Mach, CSc, súčasný prezident AVP ČR.

Je verejne známa z rôznych médií – z novín, life-style časopisov, kde prispieva odbornými radami a článkami a tiež z rozhlasu a televíznych relácií, kde vystupuje ako popularizátorka zdravého chudnutia, stravovania a životného štýlu.

Je zároveň členkou diabetologickej spoločnosti, sekcie Slovenskej obezitologickej spoločnosti a tiež Aliancie výživových poradcov v Českej republike a pravidelne sa zúčastňuje tematických kurzov, diabetologických a obezitologických kongresov a konferencií, čím neustále zvyšuje svoju odbornosť a kvalifikáciu v danej problematike.

Počas štúdia na Univerzite J.A.Komenského, ale aj počas dlhoročnej praxe nadobudla množstvo skúsenosti z oblasti fyzioterapie a psychológie. Veľa skúseností získala aj z praxe v internej a rehabilitačnej ambulancii v nemocnici a v súkromnej klinike. Počas štúdia, ktoré ukončila ako doktor filozofie a neskôr získala titul MBA, nadobudla cenné poznatky z oblasti riadenia, žurnalistiky, marketingu a psychológie. Odbor psychológie ju zaujal natoľko, že jej poznatky prepojila a rozvinula práve na oblasť psychológie výživy a stravovania. Zamerala sa tak na odbor, ktorý hľadá súvislosť medzi stravou, stravovaním a psychickou kondíciou človeka, psychickým, ale tiež fyziologickým zdravým.

V súčasnosti hľadá cesty pre aktívne spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva na programe: Národný akčný plán v prevencii obezity a s organizáciou WHO – Svetová zdravotnícka organizácia na Slovensku. V minulosti sa podieľala napríklad na príprave projektu s Úradom verejného zdravotníctva v kampani: „Odstráň obezitu,“ ale aj na akcii pre zdravé stravovacie návyky detí – „Zdravýživka pre všetkých“ pod záštitou WHO alebo rovnako pod záštitou WHO celonárodná akcia – „Svetový deň výživy.“ Podporuje rôzne projekty ako sú napríklad Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu alebo Slovenský deň obezity. Vydala lekársku publikáciu, ktorej obsahom sú vedecky podložené výskumy pri liečbe s VLCD a LCD diétou u pacientov s civilizačnými ochoreniami. Je tiež autorkou knihy so zdravými receptami vhodnými pri redukcii hmotnosti a v súčasnosti pripravuje vydať ďalšiu knihu – Zdravé stravovanie pri zdravotných obmedzeniach.

Okrem odborného výživového poradenstva, lektorstva a organizovania kurzov, dnes úspešne riadi vyhľadávanú bratislavskú Kliniku pre estetickú medicínu a redukciu váhy – Kliniku Health&Beauty, ktorá sa špecializuje na problémy s nadváhou a na komplexnú liečbu obezity. Pomáha tak ľuďom zredukovať ich hmotnosť, zbaviť sa tukových zásob v problematických častiach tela, spevniť svalstvo a nadobudnúť stratenú kondíciu. Špecializuje sa aj na estetické problémy, ktoré so sebou nadbytočné kilogramy prinášajú.

Jej hlavným cieľom je poukázať na neustály nárast civilizačných ochorení a zdravotných problémov, ktoré vznikajú v dôsledku nadváhy a obezityprinášať riešenia v oblasti zdravých stravovacích návykov zmene životného štýlu nielen u dospelých, ale aj u detí.