Kódex

 1.  Výživový/nutričný poradca (ďalej len „poradca“) by sa mal riadiť zásadami zdravej výživy a celkovo zdravého životného štýlu a teda mal by byť sám v dobrej fyzickej kondícii.
 2. Vďaka svoje kvalifikácii a prehľadu vo výžive by mal poradca odovzdávať svojím klientom len tie najrelevantnejšie a pravdivé informácie, zameriavať sa na klienta s vidinou pomáhať a nikdy sa pri vykonávaní svojej profesie neorientovať výlučne na osobný profit či vidinu zisku.
 3. Za účelom vysokej profesionality poskytovaných služieb a ochrany pred dôsledkami prípadných nedorozumení s klientom (spočívajúcich napr. v zatajení niektorých dôležitých údajov), by mal poradca ešte pred zahájením spolupráce vysvetliť jasne a prehľadne klientovi, v čom spočíva ponúkaná služba, aký je jej rozsah a cena. Po rozhodnutí klienta, že bude s poradcom spolupracovať, odporúča sa s ním spísať rámcovú zmluvu o rozsahu poradenských služieb a ich cene.
 4. Poradca by mal byť veľmi zodpovedný a lojálny voči klientovi. Nikdy nesmie sprístupniť akékoľvek jeho osobné a diagnostické údaje tretím osobám a ani ich nijak zverejňovať bez vysloveného súhlasu a čestného prehlásenia od klienta.
 5. Poradca by sa mal v problematike zdravého stravovania a životného štýlu nielen dobre orientovať, ale neustále sa vzdelávať, zvyšovať svoju odbornosť a kvalifikáciu a sledovať nové trendy vo výžive. Mal by mať komplexný prehľad o potravinách a sortimente zdravej výživy, biopotravín, ale aj potravín, určených na špeciálne výživové účely či k redukcii hmotnosti, diétnych programov a výživových doplnkov dostupných na Slovenskom trhu.
 6. Poradca by mal dobre poznať aj zásady zdravého varenia a prípravy jednoduchých a vyvážených pokrmov s využitím bežne dostupných potravín, ale aj s použitím sortimentu tzv. zdravých potravín.
 7. Poradca by mal mať dobré všeobecné znalosti o potravinových doplnkoch a vedieť ich vybrať, správne nakombinovať a odporučiť na základe zdravotného stavu a individuálnych potrieb klienta. Mal by mať všeobecný prehľad o aktuálnej ponuke doplnkov stravy a funkčných potravín, poprípade potravín pre zvláštne výživové účely na slovenskom trhu. Ich prípadný predaj a odporúčanie by mal postaviť najmä na odborných znalostiach o účinkoch (či už potravinových doplnkov alebo potravín, ktoré slúžia ako plnohodnotná náhrada celodennej stravy), ale aj na osobnej skúsenosti s užívaním aspoň niektorých z nich.
 8. Výživové odporúčania, rady a individuálne jedálničky zostavuje poradca vždy na základe komplexného vstupného vyšetrenia či podrobnej osobnej konzultácie a pravdivo vyplneného dotazníka klientom. Mal by sa týmto spôsobom informovať najmä o:
  • súčasnom zdravotnom stave, prekonaných ochorení, rodinných predispozícií, prípadných potravinových intolerancií a alergií,
  • stravovacích návykoch klienta a jeho pitného režimu,
  • užívaných liekov a doplnkov stravy,
  • životnom štýle, zamestnaní, aktuálnej životnej a rodinnej situácii,
  • pohybových aktivitách klienta,
  • motivácii klienta ku zmenám v životnom štýle, výžive a stravovacím návykom.
 9. Poradca by mal pri osobnej konzultácii používať základné dostupné diagnostické techniky k meraniu telesných parametrov a ich zmien, obsahu telesného tuku, vody, svalovej hmoty. Pri poskytovaní služieb nutričného či výživového poradcu je osobný kontakt s klientom viac-menej nevyhnutný. Toto neplatí v prípade, pokiaľ ide o doplnkové služby či jednoduché konzultácie.
 10. Poradca by mal mať všeobecný prehľad o ďalších súčastiach zdravého životného štýlu, ako sú kondičné pohybové aktivity, druhy relaxácie, spôsoby regenerácie, fyzioterapie, psychológie, alternatívnej medicíny, antiaging a pod. Vo väčšine týchto oblasti by mal mať nejakú osobnú skúsenosť.
 11. Pokiaľ poradca ponúka individuálnu službu (nie skupinový kurz, prednášku či školenie), je povinný zaistiť personalizovaný a individuálni prístup ku klientovi.
 12. Ak má klient záujem o redukciu hmotnosti, poradca by mal na úplnom začiatku klienta informovať, že úspešnosť spolupráce je podmienená aj zmenou životného štýlu. Redukčná diéta je účinná, ak sa klient týmito pokynmi a odporúčaniami poradcu spoľahlivo riadi a dodržiava ich nielen počas celého redukčného programu, ale aj po jeho skončení. Dôležité je, aby sa klient nevrátil späť k zaužívaným a zlým návykom v stravovaní, čo môže spôsobiť, že znovu a rýchlo naberie svoju bývalú hmotnosť a stratí fyzickú kondíciu. To má veľmi negatívny vplyv aj na jeho psychiku a klient sa v tomto prípade dostane celkovo do horšieho stavu, než v akom bol na začiatku spolupráce s poradcom.
 13. Pri redukčných programoch, odporúčaných poradcom, je teda nutné, aby poradca:
  • dobre poznal problematiku chudnutia a redukcie hmotnosti, predovšetkým súvislosť výživy, pohybu a psychiky a vedel správne odporučiť diétny program s vhodnými, ideálne nutrične vyváženými potravinami.
  • Zahrnul do redukčného programu plán na dlhodobé udržanie si zredukovanej hmotnosti a informoval klienta, že iba dlhodobé dodržiavanie zmeny životného štýlu mu prinesie uspokojivé výsledky.
 14. Pri zostavovaní individuálneho jedálnička musí poradca rešpektovať tieto zásady:
  • jedálniček je vždy spracovaný na základe zdravotného stavu, individuálnych potrieb a energetickej bilancie klienta, zistených formou komplexného dotazníka alebo priamo pri osobnej konzultácii,
  • Jedálniček je vypracovaný vždy v písomnej podobe,
  • Jedálniček by mal obsahovať stanovený spoločný cieľ klienta a poradcu, zoznam vhodných a nevhodných potravín alebo ich príklady, návrh zásad individuálneho pitného režimu, body (etapy, harmonogram) postupu k dosahovaniu plánovaného cieľa (predovšetkým pri chudnutí či naberaniu hmotnosti), návrh jedálnička, zásady zdravej prípravy jedál, návrh vhodnej pohybovej aktivity, suplementačný plán a odporúčania k spolupráci s ďalšími odborníkmi (lekár, fyzioterapeut, tréner, masér a pod.).
 15. Poradca si musí uvedomiť, že svojimi výživovými odporúčaniami zásadne nikoho nelieči, ale iba podporuje zlepšenie zdravotného stavu poprípade dopĺňa lekárom nariadenú terapiu všeobecne známymi osvedčenými postupmi a doplnkami stravy či nutrične vyváženými redukčnými programami.
 16. U zdravotných porúch, ochorení či podozrení na ne, odporúča doplnkovú a podpornú výživu len vtedy, keď sa klient písomne zaviaže, že ich predloží svojmu lekárovi alebo fyzioterapeutovi k odsúhlaseniu poprípade keď sa poradca s lekárom alebo fyzioterapeutom priamo spolupracuje.
 17. U podpornej suplementácii musí poradca odporučiť svojmu klientovi, aby lekára informoval o tejto suplementácii a prejednal s ním prípadné kontraindikácie.
 18. Nadväzujúca spolupráca poradcu s klientom by mala spočívať:
  • v sledovaní a pravidelnej kontrole aktuálneho stavu klienta a jeho reakcií na dané odporúčania,
  • v pravidelnom vyhodnocovaní a zapisovaní zmien,
  • v individuálnom prístupe, úprave daných odporúčaní podľa situácie vrátane zmien v jedálničku, poskytovaní praktických rád a odovzdávaní nových poznatkom z trhu s potravinami,
  • v osobnej podpore a motivácii klienta,
  • v zavedení spätnej väzby, získavanej pri opakovaných kontrolách a konzultáciách s klientom, ktoré sú zárukou účinnosti výživových odporúčaní.
 19. Poradca poskytuje klientovi taký objem pravdivých a zrozumiteľných informácií, aby klient mohol postupne sám prijímať kvalitné, zodpovedné a predovšetkým zdravé rozhodnutia vo výžive.
 20. Poradca rešpektuje právo klienta pozmeniť či dokonca odmietnuť opatrenia a odporúčania navrhnuté poradcom.
 21. Poradca v rámci profesionálneho prístupu ku klientovi využíva v nutných či sporných prípadoch konzultácie so svojimi kolegami – výživovými poradcami.
 22. Výživový poradca má vo svojej činnosti neustále na pamäti klientovo zdravie, jeho bezpečnosť a kondíciu. Pokiaľ od svojho klienta zistí, že iný výživový poradca tieto výživové zásady hrubo porušil, mal by to oznámiť výboru AVP SR.
 23. Poradca nesmie používať klamlivé a zavádzajúce tvrdenia pri reklame a marketingu svojich služieb alebo pri odporúčaní vybraných potravín, nápojov a doplnkov stravy.
 24. Poradca odobrí použitie svojho mena k odporúčaniu nejakého výrobku alebo služby len vtedy, keď sa s nimi dobre oboznámil a overil si ich účinok a nezávadnosť.
 25. Poradca šíri len seriózne a pokiaľ možno overené a opodstatnené informácie o výžive. Pokiaľ však považuje niektoré názory iných odborníkov za kontroverzné alebo s nimi jednoducho nesúhlasí, nevyjadruje sa o týchto odborníkoch neúctivo, prejavujúc svoju osobnú apatiu, ale rešpektuje možnosť rozdielnych názorov na výživu.